اسپرینگ ایر > آمباسادور

اسپرینگ ایر > آمباسادور

اسپرینگ ایر > آمباسادور

یک تشک اعلیحضرتی که در آن از ابریشم و پنبه خالص استفاده می شود و لذت بردن واقعی از خواب را روی این تشک 
تجربه می کنید.
چون همه وزت شما جذب تشک می شود و با توجه به آناتومی بدنتان شکل و فرم می گیرد می تواند همه نیاز